Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

PATRIA EMÓCIE DO BIZNISU?

Ešte donedávna sme si mysleli, že ľudia s vysokým IQ musia byť úspešní. Predurčuje ich k tomu ich prirodzená vysoká inteligencia a výnimočný talent. Najnovšie výskumy však ukazujú, že ľudia s vysokým EQ (emočná inteligencia) sú štatisticky úspešnejší ako ľudia s vysokým IQ. EQ má totiž na výsledky dvakrát väčší vplyv ako IQ. Podľa prieskumov predstavujú emocionálne kompetencie 80-100% kompetencií, ktorými sa odlišujú výnimoční vodcovia. To znamená, že ľudia s vysokým EQ dosahujú lepšie výkony, sú lepšími lídrami a podľa prieskumov sú aj šťastnejší. Prečo je tomu tak?

Prečo je EQ > IQ?

Schopnosti emočnej inteligencie sa odlišujú od rozumovej inteligencie, no zároveň ju dopĺňajú. Mnohí ľudia, ktorí disponujú vysokým IQ, ale nemajú rozvinuté EQ, nakoniec pracujú pre tých, ktorí majú priemerné IQ, ale vysoké EQ. Ako je to možné? Tieto dve inteligencie vychádzajú z aktivít rôznych častí mozgu. Zatiaľ čo intelektuálna úroveň človeka vychádza z činnosti ľavej mozgovej hemisféry, emócie sú doménou pravej mozgovej hemisféry. Emočná inteligencia tak vyjadruje schopnosť prepojiť a využívať ľavú aj pravú mozgovú hemisféru.

Čo je vlastne EQ?

Zjednodušene povedané, emočná inteligencia je schopnosť zvládať emócie seba aj iných. Obrazne povedané, emočná inteligencia je schopnosť nenavrieskať na nášho dôležitého klienta alebo šéfa, pretože sme práve rozčúleníJ Keby sme išli trochu hlbšie, tak podľa Davida Golemana, autora najznámejšej knihy o emočnej inteligencii, je to aj schopnosť  vyznať sa sám v sebe a v ostatných, disponovať vnútornou motiváciou a manažovať seba a svoje vzťahy. Peter Salovey a John Mayer, ktorí sa považujú za „otcov“ emočnej inteligencie, ju definujú ako „schopnosť monitorovať svoje vlastné pocity a emócie, ako aj emócie druhých, rozlišovať medzi nimi a tieto informácie využívať ako základ pre svoje uvažovanie a konanie“. Keby sme to teda zhrnuli, tak emočná inteligencia vyjadruje schopnosť:

  • vyznať sa sám v sebe a v ostatných
  • monitorovať pocity seba a iných
  • zvládať emócie seba aj iných
  • manažovať seba a svoje vzťahy

Buď Vy ovládate Vaše emócie alebo Vaše emócie ovládajú Vás!

Emócie sú pre človeka prirodzené a sú našou pevnou súčasťou. Nie je potrebné hanbiť sa za ne. Potrebujeme sa ale naučiť identifikovať ich, hovoriť o nich, naučiť sa ich rozpoznávať a zvládať. Pretože platí, že keď my neovládame naše emócie, naše emócie ovládajú nás. Keď sa napríklad človek naučí zručne ovládať svoj hnev, automaticky sa tak eliminuje množstvo hádok, nedorozumení, stresových a konfliktných situácií na pracovisku aj v súkromí. Zručnosť v zaobchádzaní s  emóciami nás oslobodzuje od nutkavej potreby emócie nasledovať Problémy si vytvárame vtedy, keď nás naše emócie nútia konať určitým spôsobom a v podstate nás ovládajú. Keď sa naučíme zaobchádzať s nimi natoľko zručne, že stratia schopnosť nútiť nás do niečoho, čo nechceme a čo následne obvykle vyhodnotíme, že sme sa bez toho mohli zaobísť, môžeme konať racionálne a konštruktívne. Môžeme konať tak, aby to bolo v záujme nás samých aj ostatných naokolo.

Patria emócie do biznisu?

Keby sme si položili otázku, či emócie patria do biznisu, čo by ste odpovedali? Predpokladám, že väčšina z Vás by odpovedala: „Nie“. Položme si však ďalšiu otázku: „Dajú sa emócie od nás oddeliť alebo ignorovať podľa toho, či sme v práci alebo v súkromí?“ Čiastočne áno, ale nie úplne. Je jasné, že pozitívne emócie sú určite hybnou silou každého podnikania a sú veľmi pozitívne. Čo ale s tými negatívnymi? Ľudia sa vo všeobecnosti snažia „držať na uzde“ negatívne emócie v práci a „vyfiltrujú“ sa potom doma na svojich najbližších. To asi nie je tá najlepšia cesta… Prácu totiž môžeme vymeniť jednoduchšie ako rodinuJ Súhlasíte? Treba si však uvedomiť, že emócie nie je možné nemať (to je už duševná porucha), ignorovať alebo zahrabať pod koberec a tváriť sa, že nie sú. Každodenný zhon, stres, množstvo povinností a množstvo iných faktorov a tlakov naše emócie bičujú neprestajne. Nezvládnuté emócie ohrozujú naše vzťahy na pracovisku aj v súkromí, ovplyvňujú kariéru, úspech a prakticky znemožňujú žiť pokojný a harmonický život. Dlhodobo potláčané emócie sa navyše môžu prejaviť v podobe závažných fyzických aj psychických ochorení. Emócie sa preto treba naučiť zvládať. A o tom je emočná inteligencia.

Niektoré firmy už začínajú klásť väčší dôraz na rozvoj emočnej inteligencie svojich zamestnancov. Napríklad v Google spustili pred desiatimi rokmi program rozvoja emočnej inteligencie zamestnancov. Po absolvovaní programu účastníci uvádzali, že dosahujú lepšie pracovné výsledky, dokážu lepšie komunikovať, pokojnejšie pracovať s námietkami, lepšie zvládať stres a konfliktné situácie, pracujú menej a sú produktívnejší a efektívnejší. Okrem toho sa im zlepšila celková imunita a objavili zmysel svojej práce, ktorý ich motivuje a poháňa k lepším výkonom a celkovej angažovanosti.

Nezvládnuté emócie môžu mať výrazný dopad na biznis

Keď zamestnanci alebo manažéri vnášajú do biznisu svoje nespracované emócie, môže to mať pre firmu katastrofálne následky. Nedávno ma oslovila jedna firma, ktorej najvyšší predstavitelia manažmentu sú v neustálom konflikte. Ich emócie a vzájomné vzťahy ich ovplyvňujú natoľko, že nie sú schopní konštruktívne a racionálne riešiť existenčné problémy firmy. Finančné výsledky sa stále zhoršujú, dostávajú sa do červených čísiel. Vyhovárajú sa jeden na druhého a  firma sa im zatiaľ „rozsýpa pod rukami“. Prostredníctvom individuálneho, tímového koučingu a workshopov teraz začíname pracovať na rozvoji ich emočnej inteligencie, zvládaní konfliktov a  zlepšení vzájomnej komunikácie. Verím, že sa nám spoločne podarí dostať ich z tohto „začarovaného“ kruhu, aby mohli sústrediť svoju energiu na rozvoj firmy namiesto riešenia vnútorných konfliktov. Skúsenosti ukazujú, že toto vôbec nie je ojedinelý prípad. Mnohé firmy riešia podobné problémy, nie vždy sú však ochotné otvorene si to priznať a začať to riešiť. A keď sa spamätajú, môže byť už neskoro….

5 pilierov emočnej inteligencie

Ako sa teda vyhnúť takýmto situáciám? Ako mať svoje emócie pod kontrolou tak, aby nám v živote a v biznise pomáhali a nekomplikovali nám ho? Recept na to, ako ovládať svoje emócie, a vďaka tomu byť úspešnejší a spokojnejší, je ukrytý v rozvoji emočnej inteligencie. Emočná inteligencia našťastie nie je niečo, čo dostanú do vienka pri narodení iba tí vyvolení. EQ sa dá rozvíjať a zvyšovať počas života tým, ako na sebe pracujeme. Daniel Goleman definuje päť základných emočných a  sociálnych schopností človeka v podobe piatich pilierov: sebauvedomenie, sebaregulácia, motivácia, empatia a sociálne zručnosti. Poďme sa stručne pozrieť na každú z nich.

  1. SEBAUVEDOMENIE

Sebauvedomenie znamená poznanie svojich vnútorných pocitov, stavov a preferencií. Vyjadruje schopnosť dokázať sa zastaviť, pozorovať svoje pocity a vedieť, čo v danom okamihu cítime. Človek s rozvinutou schopnosťou sebauvedomenia sa dokáže na seba pozrieť objektívne a odhadnúť realisticky svoje možnosti a schopnosti. Sebuvedomelý človek je zároveň „zdravo“ sebavedomý, pozná svoje silné a slabé stránky a vie, ako rozvíjať svoj osobný potenciál.

  1. SEBAREGULÁCIA

Sebaregulácia znamená smerovanie vlastných emócií tak, aby boli pre nás motorom a nie brzdou pri smerovaní za stanovenými cieľmi. Segaregulácia vyjadruje aj schopnosť rýchlo sa spamätať  s emočného šoku alebo stresu. Človek, ktorý sa dokáže ovládať, je schopný odložiť uspokojenie krátkodobej potreby v záujme vyšších, dlhodobých cieľov. Je svedomitý, zodpovedný a jedná s integritou.

  1. MOTIVÁCIA

Motivácia znamená mať jasne stanovené ciele, hodnoty a vyššie poslanie a za nimi smerovať. Motivácia je niečo ako vnútorný kompas. Jedna stará múdrosť hovorí: „Keď neviete, kam smerujete, nemôžete sa čudovať, že skončíte niekde inde“. Vnútorne motivovaný človek vie, kde smeruje, preberá iniciatívu a zodpovednosť za svoje rozhodnutia, neustále zvyšuje nároky na seba samého a je schopný prekonávať prekážky a výzvy.

  1. EMPATIA

Empatia predstavuje schopnosť vžiť sa do pocitov iných, porozumieť druhým, dokázať sa pozrieť na ich problémy ich očami. Empatický človek má dobré a priateľské vzťahy s inými ľuďmi a dokáže prejavovať súcit. Empatia neznamená niekomu neustále radiť, ale vypočuť a pochopiť druhého človeka. Empatia tiež neznamená, že empatický človek musí so všetkým a s každým súhlasiť. Empatický človek môže druhej osobe rozumieť, a napriek tomu úctivo nesúhlasiť s jej názorom. A to je skutočné umenie.

  1. SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Spoločenská zručnosť predstavuje schopnosť komunikovať s porozumením a empatiou s inými ľuďmi, dokázať správne odhadnúť rôzne spoločenské vzťahy a situácie a adekvátne na ne reagovať. Sociálne zručný človek má skvelé leadership schopnosti, dokáže iných inšpirovať, presvedčiť, vypočuť si ich, či zmieriť. Sociálne zruční ľudia sú nielen úspešní, aj obľúbení u ostatných. Práve preto je tak málo obľúbených lídrovJ

Zaujíma Vás, ako je možné rozvíjať jednotlivé piliere EQ? Aké návyky majú emočne inteligentní ľudia? To sa dozviete v ďalšom článku.

Nedarí sa Vám ovládať svoje emócie? Chcete sa zbaviť negatívnych myšlienok?