DISC OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA

50 miliónov použití na celom svete
30 rokov vedeckého výskumu a vývoja 

Chcete zvýšiť svoju osobnú alebo firemnú výkonnosť?
Osobnostná typológia DiSC Vám pomôže: 

Spoznať svoje silné a slabé stránky

Zlepšiť komunikáciu a vzťahy s inými

Zefektívniť fungovanie tímu

Pre úplné informácie o DiSC navštívte

ČO JE DiSC

 • DiSC je jedným z najrozšírenejších nástrojov na osobné hodnotenie vo svete. Ročne ho využíva viac ako 1 milión ľudí na zvýšenie produktivity, zlepšenie komunikácie, vzťahov a tímovej práce
 • Osobnostná typológia podľa modelu DiSC analyzuje silné a slabé stránky a správanie človeka a definuje, ako a prečo sa tak správa. Na základe tejto analýzy definuje odporúčania a možnosti rozvoja jednotlivcov aj tímov
 • DiSC pomáha lepšie porozumieť nielen sebe, ale aj iným a zlepšiť tak komunikáciu a vzťahy na pracovisku aj mimo neho, napr. s kolegami, zákazníkmi, nadriadenými, podriadenými atď. Efektívne sa využíva nielen pri nábore, ale aj pri vedení ľudí, pri komunikácii a pri predaji
 • Vedecký základ DISC profilu bol vyvinutý na univerzite v Minnesote v r. 1960. Viac ako 30 rokov výskumu a 50 miliónov použití je zárukou vysoko kvalitného osobnostného profilu

 

PREČO DiSC

DiSC profil pomáha jednotlivcom a tímom:

 • Lepšie spoznať samých seba a rozvinúť tak svoj osobný potenciál a výkonnosť
 • Porozumieť svojim silným a slabým stránkam a vďaka tomu pochopiť, čo Vás stresuje, čo motivuje, ako máte efektívne riešiť problémy a ako reagovať na konflikty
 • Zlepšiť komunikáciu a vzťahy s ostatnými v práci aj mimo nej
 • Zostaviť výkonný a motivovaný tím a efektívne v ňom fungovať
 • Stať sa lepším lídrom a lepšie viesť tím vďaka porozumeniu profilov a motivácie iných
 • Zdokonaliť predajné schopnosti prispôsobením komunikácie jednotlivým profilom

 

Výhodou DiSC osobnostnej typológie je, že je:

 • jednoduchá, ľudí rozdeľuje na 4 základné osobnostné typy
 • ľahko pochopiteľná – rýchla orientácia a pochopenie vlastného profilu aj profilov iných 
 • prakticky využiteľná v každodennom pracovnom aj osobnom živote

 

OSOBNOSTNÉ TYPY podľa DiSC

D – DOMINANTNÝ - priamy, zameraný na výsledky

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí a priami.

I – INFLUENCER - spoločenský, nadšený, optimistický

„Influenceri“ sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní. Vedia ľahko ovplyvniť a presvedčiť iných.

S – STABILNÝ – spolupracujúci, umiernený, trpezlivý

Ľudia typu S sú sociálne orientovaní, radi pomáhajú iným, sú zodpovední a potrebujú istotu.

C – KONŠTRUKTÍVNY – analytický, opatrný, zameraný na detaily

Ľudia typu C sú analytickí a konštruktívni. Sú dôslední a zameriavajú sa na detaily.

D a I sú viac extrovertné profily, C a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy. Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

POUŽITIE DiSC

DiSC je systém, ktorý poskytuje vyhodnotenie prostredníctvom on-line dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá približne 15-20 minút. Systém následne vygeneruje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Výsledkom je cca 20-stranový report, ktorá obdržíte e-mailom a následne ho môžete prediskutovať s kvalifikovaným certifikovaným DiSC koučom alebo na praktickom seminári.