Ponuka školení reziliencie pre firmy

AKADÉMIA REZILIENCIE

vzdelávací program na podporu duševného zdravia zamestancov

Vedeli ste, že reziliencia má viac ako 40% podiel na úspechu?
Rezilientní ľudia sú:

Odolnejší, lepšie zvládajú stres a krízové situácie

Úspešnejší, efektívnejší a motivovanejší

Schopní kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia

Obdobie korona krízy je mimoriadne náročné na psychiku každého z nás. ZHORŠUJE SA celkové DUŠEVNÉ ZDRAVIE ľudí a ukazuje sa, že krízu zvládajú najlepšie tí, ktorí majú vyššiu rezilienciu.

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 % podiel na úspechu človeka.

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať stres a krízové životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele a využívať svoj potenciál
 • Mať kontrolu nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Čo potrebujete vedieť o reziliencii:

 • Reziliencia NIE JE VRODENÁ
 • Dá sa učiť a rozvíjať pomocou jednoduchých mikrorezilientných TECHNÍK
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného koeficientu – RQ
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  energetických PILIEROCH a rozvíjame 8 KOMPETENCIÍ reziliencie

4 PILIERE REZILIENCIE

V rámci reziliencie pracujeme na 4 energetických pilieroch – mentálnom, emočnom, duševnomfyzickom

KOMPETENCIE REZILIENCIE

V rámci týchto 4 pilierov rozvíjame základné kompetencie reziliencie alebo schopnosti rezilientných ľudí, medzi ktoré patrí sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna flexibilita, kritické myslenie, empatia, realistický optimizmus, vytrvalosť a zdravý životný štýl.

ČO JE RQ (REZILIENČNÝ KVOCIENT)

Reziliencia je merateľná. Úroveň reziliencie vieme zmerať prostredníctvom RQ – kvocientu reziliencie, ktorý meria úroveň jednotlivých kompetencií reziliencie a definuje oblasti, na ktorých je potrebné pracovať.

ZMERAJTE SI SVOJE RQ

Vašim zamestnancom vieme zmerať RQ prostredníctvom komplexného testu reziliencie na našich školeniach. Kompletný test meria úroveň jednotlivých oblastí reziliencie. Na tejto stránke Vám ponúkame ZDARMA skrátený mini test reziliencie, ktorý zmeria Vašu všeobecnú rezilienciu.

UROBTE SI ZDARMA MINI TEST REZILIENCIE 

FIREMNÉ ŠKOLENIA A PROGRAMY

V Antea Consulting sme vytvorili Akadémiu reziliencie, v ktorej ponúkame viac typov firemných školení. Môžete si vybrať podľa dĺžky trvania a hĺbky získaných vedomostí. Prehľad školení pre firmy nájdete v tabuľke nižšie.

Štúdium je rozdelené na prezenčnú alebo online formu a follow up formou denných domácich úloh, ktoré budú účastníci dostávať do e-mailu. Tie sú dôležité na upevnenie vedomostí a postupné osvojenie a budovanie mikro-rezilientných návykov.

PRIMÁRNE ŠKOLENIA REZILIENCIA INTRO REZILIENCIA BASIC REZILIENCIA PLUS AKADÉMIA REZILIENCIE
TRVANIE KURZU 2 hodiny 1 deň (tréningový) 2 dni (tréningové) 6 dní (tréningových)
MOŽNOSTI ROZLOŽENIA X Na 2 dni
(2 x 3,5 hodín)
Na 4 dni
(4 x 3,5 hodiny)
Až na 12 dní
(12 x 3,5 hodiny)
4 PILIERE REZILIENCIE Vysvetlenie princípov Základné znalosti
(1 hodina na pilier)
Stredné znalosti
(3 hodiny na pilier)
Pokročilé znalosti
(1 deň na pilier)
REZILIENČNÉ TECHNIKY 4 techniky 10 techník 15 techník 30 techník
TEST REZILIENCIE X 1 x individuálne vypracovanie 1 x skupinové vypracovanie 2 x skupinové vypracovanie
FOLLOW UP X 5 dní 10 dní 20 dní
CERTIFIKÁT X X Áno Áno
ODPORÚČANÝ POČET Bez obmedzenia Do 30 účastníkov Do 20 účastníkov Do 15 účastníkov

OBSAH ŠKOLENÍ REZILIENCIE

REZILIENCIA INTRO

Ako zvyšovať psychickú, fyzickú odolnosť a výkonnosť nielen v čase krízy

Čo je reziliencia a aký je jej význam

Vlastnosti rezilientných ľudí

4 piliere reziliencie a techniky na ich rozvíjanie

Mentálny, emočný, fyzický a duševný pilier – ukážka jednej techniky na pilierREZILIENCIA BASIC

INTRO +

Diagnostika RQ (meranie Rezilienčného koeficientu)

8 faktorov reziliencie – 8 schopností rezilientných ľudí

Mentálny, emočný, fyzický a duševný pilier – návyky a osvojenie si 10 techník

Individuálny plán rozvoja reziliencie

REZILIENCIA PLUS

INTRO + BASIC +

Základné ľudské potreby

Náš mozog = Náš CEO – Najnovšie poznatky o mozgu

Kritické myslenie a realistický optimizmus

Techniky a mikrorezilientné návyky ku každému pilieru

Praktické cvičenia a hlbšie osvojovanie jednotlivých techník (až 15)


AKADÉMIA REZILIENCIE

INTRO + BASIC + PLUS + TYPOLÓGIA DiSC + MENTÁLNY + EMOČNÝ + DUŠEVNÝ + FYZICKÝ PILIER

Získanie pokročilých znalostí REZILIENCIE

Osvojenie si až 30 techník rezliencie

4 hĺbkové kurzy k jednotlivým pilierom

Najsilnejšia miera interakcie s účastníkmi

Najpresnejšie zacielenie individuálnych potrieb

OBSAH JEDNOTLIVÝCH PILIEROV A DISC TYPOLÓGIE

MENTÁLNY PILIER

 • Mentálna flexibilita a mentálne stratégie

 • Kritické myslenie a kauzálna analýza

 • Pozitívne myslenie - realistický optimizmus

 • Radar vplyvu

 • Zmena postoja

 • Vytrvalosť a disciplína

 • Sústredenie a bdelá pozornosť

 • Schopnosť stanovovať si jasné ciele aj limity

 • Rozvojové nastavenie mysle

EMOČNÝ PILIER

 • Sebauvedomie a rozpoznávanie emócií

 • Sebaregulácia a ovládanie emócií

 • Emócie, amygdala a reakčný čas

 • Telesný skener a emočná škála

 • Koncentrácia a sebaovládanie

 • Empatia a empatická komunikácia

 • Techniky na rozvoj empatie

 • Pozorovanie verzus hodnotenie

 • Intuícia a rozvoj pravej mozgovej hemisféry

DUŠEVNÝ PILIER

 • Sebapoznanie, silné a slabé stránky a talenty

 • Motivácia a základné ľudské potreby

 • Vyhorenie a kríza stredného veku – ako im predísť

 • Sebauvedomenie a sebamotivácia

 • Sebahodnota a realistické sebahodnotenie

 • Zdravé sebavedomie

 • Životné poslanie a zmysel života

 • Vízia a hodnoty

FYZICKÝ PILIER

 • Zdravý životný štýl ako prevencia fyzických a psychických ochorení

 • Od zdravej výživy k prerušovanému jedeniu

 • Pravidelný pohyb a naša komfortná zóna

 • Spánok a relax ako dôležité piliere stres manažmentu

 • Správne dýchanie a dýchacie techniky

 • Relaxačné techniky

 • Mitochondrie a energy manažment

 • Horméza a dlhovekosť

DISC TYPOLÓGIA

 • Typológia a silné a slabé stránky – základ sebapoznania

 • Ako zvýšiť osobnú efektivitu a potenciál

 • Základné typy osobností podľa metodológie DiSC

 • Stratégie úspechu a vhodné zamestnanie pre každý typ

 • Ako motivovať a rozvíjať potenciál jednotlivých typov

 • Ako komunikovať s jednotlivými typmi osobnosti

 • Ako porozumieť iným a zlepšiť si vzťahy a komunikáciu

 • Analýza silných a slabých stránok

 • Tímová práca - ako vytvoriť efektívny a motivovaný tím

 • Praktické cvičenia a individuálny plán

Uvedomujeme si, že u každého človeka je úroveň reziliencie v jednotlivých pilieroch odlišná. Preto ponúkame kurzy zamerané aj výlučne na samostatné piliere, ktoré tak vieme cielene posilniť. Odporúčame po absolvovaní školení Reziliencia Basic a Plus.

Ak samostatnému pilieru venujete pol dňa kurzu - naučíte sa 3 techniky; pri celom dni je to až 6 techník.

PREČO VAŠI ZAMESTNANCI POTREBUJÚ REZILIENCIU

Reziliencia je základom duševného zdravia, úspechu a osobnostného rozvoja každého človeka

Rezilientní ľudia lepšie zvládajú stres a náročné životné situácie. Sú úspešnejší, motivovanejší a efektívnejšie dosahujú stanovené ciele. Myslia flexibilne a kriticky a sú chopní aj v náročných situáciách hľadať nové možnosti a riešenia. Preto je reziliencia v súčasnom období zmien a neistoty potrebná pre každého.

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia. Vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej a vnútornej harmónii. Pomáha zlepšiť kvalitu pracovného aj súkromného života a zachovať si vnútorný pokoj aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

CIELE A METODIKA ŠKOLENÍ

Cieľom školení reziliencie je:

 • Zlepšiť duševné zdravie zamestnancov a ich fyzickú a psychickú odolnosť
 • Naučiť zamestnancov lepšie zvládať stres, emóciekrízové situácie
 • Naučiť ich efektívnejšie využívať svoj potenciálenergiu
 • Osvojiť si základné princípy a techniky reziliencie

Školenia je možné realizovať online formou cez Zoom alebo MS Teams alebo prezenčne (keď to situácia dovolí). Súčasťou školení sú praktické cvičenia, skupinové zdieľaniefollow up - denné úlohy po školení zasielané e-mailom na upevnenie poznatkov.

Metodika a techniky navrhnuté v rámci školenia vychádzajú z práce vedcov Pensylvánskej univerzity K. Reivich a A. Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie. Sú doplnené o ďalšie techniky vychádzajúce z emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, NLP, etikoterapie a programov absolvovaných v SYI Leadership Institut, Neuroleadership Institute a Resilience Masterclass. Tieto techniky sme mierne upravili a doplnili tak, aby reflektovali naše podmienky a súčasnú situáciu týkajúcu sa korona krízy.

PRE KOHO
je Akadémia reziliencie určená

Manažéri

Tím lídri

Ostatní zamestnanci

Každý, kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj

VÝSTUPY A PRÍNOSY
Zo školenia Reziliencia a energy manažment

 • Osvojíte si jednoduché mikro – rezilientné techniky a návyky

 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie

 • Zvýšite svoju empatiu

 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie

 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam

 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu

MÁM ZÁUJEM O ŠKOLENIE

ŠKOLENIE PRE FIRMU

V prípade záujmu napíšte na
info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely vyriešenia vášho dotazu. Kontakt

OTVORENÉ ŠKOLENIE

Termíny a informácie o otvorených školeniach reziliencie nájdete tu:

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie a soft skills. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničnými trendami na zvyšovanie ľudského potenciálu, zvyšovanie výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom rásť, rozvíjať svoj potenciál a žiť šťastný, úspešný a naplnený život.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným nadnárodným aj slovenským firmám, prednášala na odborných konferenciách a univerzitách. Pravidelne publikuje autorské články v odborných médiách. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi
„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge-

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.