Obchodné podmienky pre predaj digitálnych produktov a živých akcií prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.anteaconsulting.sk

Prevádzkovateľ:
ANTEA Consulting, s.r.o.
so sídlom v Bratislave 821 08
IČO: 47141981

 

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.").

1.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

1.6
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.anteaconsulting.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Súčasťou obchodných podmienok sú aj informácie zverejnené na webovej stránke.

 

2. Užívateľský účet

2.1
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a znemožniť jeho použitie treťou osobou a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.3
Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.4
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3.Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1
Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2
Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) a spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.3
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.4
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky (akceptáciou).

3.5
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.6
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1
Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu iba platobným prevodom.

4.2
Objednávka je považovaná za prijatú vo chvíli, keď je platba pripísaná na účet Predávajúceho. Od tohto okamihu je objednávka záväzná pre obe zmluvné strany. O zaplatení bude Kupujúci informovaný a bude mu doručená faktúra elektronickou poštou na ním uvedený email.

4.3
Na základe prijatej objednávky sa kupujúcemu na jeho užívateľskom účte objaví zakúpený produkt. Produkt má formu PDF materiálov, videoprezentácií a ďalšieho.

4.4
O tom, že je objednávka uzavretá, je Kupujúci informovaný e-mailom.

4.5
Kupujúci produkt prevezme otvorením a stiahnutím prvých produktov na svojom používateľskom účte. Za právoplatné prevzatie Produktu Kupujúcim je považované prvé stiahnutie Produktu alebo doručenie odkazu na prístupovú stránku programu (ďalej len „Prevzatie“)

4.6
Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Produkt obsahuje materiály, na ktoré sa vzťahuje duševné vlastníctvo autora. Všetky materiály sú preto určené iba jemu. Kupujúci sa zaväzuje nešíriť ďalej tieto materiály, a ani nezdieľať obdržané odkazy s ostatnými ľuďmi. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude kurz ďalej rozširovať a poskytovať materiály tretím stranám. Neoprávnené šírenie Produktu tretími stranami môže mať právne dopady pre kupujúceho.

Možnosti platieb: Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

4.8
Forma a spôsob jednorazovej platby

a) Platba jednorazová je platba za jednorazové vzdelávacie kurzy v oblasti online tréningov na území Slovenskej republiky.
b) Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb: Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

5.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedeného v týchto VOP. 

5.3 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady kupujúceho, ak predávajúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

5.5. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

ANTEA Consulting, s.r.o.
so sídlom v Bratislave 821 08
IČO: 47141981

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o nákupe tohto
tovar(*)
Dátum objednania(*)/
Meno a priezvisko
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
Dátum
(*)Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

7. Reklamačný poriadok

Zákazník / Klient má povinnosť prípadnú reklamáciu ohlásiť prostredníctvom webovej stránky www.anteaconsulting.sk alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä emailom na info@anteaconsulting.sk. Reklamáciu nie je možné uplatniť v čase, keď už bola Služba / Produkt vykonaná. V náležitostiach reklamácie je nutné ju zaslať z emailovej adresy vyplnenej pri vyplnení formulára pri objednaní Služieb / Produktov. Medzi podstatné náležitosti patrí najmä uvedenie mena, priezviska, emailovej adresy, telefónneho kontaktu a predmetu reklamácie. Zákazník / Klient bude kontaktovaný o priebehu vybavenia reklamácie prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku uvedenej pri vyplnení formulára a podľa kontaktov na Stránkach.

 

8. Garancia vrátenia peňazí

8.1
Kupujúci má právo na vrátenie peňazí za zakúpenú službu / produkt v 30 dennej lehote, iba pri zakúpení vybraných Služieb / Produktov, pri ktorých je jednoznačne uvedená táto garancia.

8.2
Vrátenie peňazí v 30 dennej lehote nepodlieha žiadnemu ďalšiemu dokazovaniu. Peniaze budú vrátené na základe emailovej požiadavky doručenej na adresu info@anteaconsulting.sk a to najneskôr 30 dní od obdržania požiadavky na vrátenie peňazí.

 

9. Doživotná zľava

Pod pojmom Doživotná zľava sa rozumie, časové obdobie, po ktoré platí zľava na Službu / Produkt. Začiatok tohto časového obdobia je daný nákupom Sužby/Produktu v zľave, ktorá je prezentovaná ako doživotná a končí okamihom prešunia kontinuálneho členstva.

 

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2
Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

10.3
Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.4
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

11. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

11.1
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, užívateľské informácie o jeho správaní vo webovom rozhraní, nastavenie využívaných programov, správanie na internete a tzv. cookies (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to na marketingové a obchodné účely predajcu a tretích osôb.

11.2
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretej osobe.

11.3
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii na webovej stránke, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .

11.4
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.5
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11.6
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

11.7
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

11.8
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.9
Pôsobnosť dozorného a dohľadového úradu pre oblasť ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Prahe, na ktorý sa môže kupujúci obrátiť pri porušení ochrany jeho osobných údajov predávajúcim.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv uzavretých podľa týchto obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia SOI so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov, Slovensko, internetová adresa: www.soi.sk. Začatím mimosúdneho riešenia sporu nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa na orgány dohľadu a štátneho dozoru.

12.2
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu písomne v listinnej podobe. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12.3
Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.5
Kontaktné údaje predávajúceho:

ANTEA Consulting, s.r.o.
so sídlom v Bratislave 821 08
IČO: 47141981

12.6
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2023