Ponuka školení reziliencie pre firmy

AKADÉMIA REZILIENCIE

vzdelávací program na podporu duševného zdravia zamestancov

Súčasné obdobie je mimoriadne náročné na psychiku každého z nás. ZHORŠUJE SA celkové DUŠEVNÉ ZDRAVIE ľudí a ukazuje sa, že krízu zvládajú najlepšie tí, ktorí majú vyššiu odolnosť alebo rezilienciu.

Reziliencia má viac ako 40 % podiel na Vašom úspechu, 
pretože rezilientní ľudia sú...

Odolnejší, lepšie zvládajú stres a krízové situácie

Úspešnejší, efektívnejší a motivovanejší

Schopní kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 % podiel na úspechu človeka.

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať stres a krízové životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele a využívať svoj potenciál
 • Mať kontrolu nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Čo potrebujete vedieť o reziliencii:

 • Reziliencia NIE JE VRODENÁ
 • Dá sa učiť a rozvíjať pomocou jednoduchých mikrorezilientných TECHNÍK
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného koeficientu – RQ
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  energetických PILIEROCH a rozvíjame 8 KOMPETENCIÍ reziliencie

4 PILIERE REZILIENCIE

V rámci reziliencie pracujeme na 4 energetických pilieroch – mentálnom, emočnom, duševnomfyzickom

KOMPETENCIE REZILIENCIE

V rámci týchto 4 pilierov rozvíjame základné kompetencie reziliencie alebo schopnosti rezilientných ľudí, medzi ktoré patrí sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna flexibilita, kritické myslenie, empatia, realistický optimizmus, vytrvalosť a zdravý životný štýl.

ČO JE RQ (REZILIENČNÝ KVOCIENT)

Reziliencia je merateľná. Úroveň reziliencie vieme zmerať prostredníctvom RQ – kvocientu reziliencie, ktorý meria úroveň jednotlivých kompetencií reziliencie a definuje oblasti, na ktorých je potrebné pracovať.

FIREMNÉ ŠKOLENIA A PROGRAMY

V Antea Consulting sme vytvorili Akadémiu reziliencie, v ktorej ponúkame viac typov firemných školení. Môžete si vybrať podľa dĺžky trvania a hĺbky získaných vedomostí. Prehľad školení pre firmy nájdete v tabuľke nižšie.

Štúdium je rozdelené na prezenčnú alebo online formu a follow up formou denných domácich úloh, ktoré budú účastníci dostávať do e-mailu. Tie sú dôležité na upevnenie vedomostí a postupné osvojenie a budovanie mikro-rezilientných návykov.

PRIMÁRNE ŠKOLENIA REZILIENCIA INTRO REZILIENCIA BASIC REZILIENCIA PLUS AKADÉMIA REZILIENCIE
TRVANIE KURZU 2 hodiny 1 deň (tréningový) 2 dni (tréningové) 6 dní (tréningových)
MOŽNOSTI ROZLOŽENIA X Na 2 dni
(2 x 3,5 hodín)
Na 4 dni
(4 x 3,5 hodiny)
Až na 12 dní
(12 x 3,5 hodiny)
4 PILIERE REZILIENCIE Vysvetlenie princípov Základné znalosti
(1 hodina na pilier)
Stredné znalosti
(3 hodiny na pilier)
Pokročilé znalosti
(1 deň na pilier)
REZILIENČNÉ TECHNIKY 4 techniky 10 techník 15 techník 30 techník
TEST REZILIENCIE X 1 x individuálne vypracovanie 1 x skupinové vypracovanie 2 x skupinové vypracovanie
FOLLOW UP X 5 dní 10 dní 20 dní
CERTIFIKÁT X X Áno Áno
ODPORÚČANÝ POČET Bez obmedzenia Do 30 účastníkov Do 20 účastníkov Do 15 účastníkov

OBSAH ŠKOLENÍ REZILIENCIE

REZILIENCIA INTRO

Ako zvyšovať psychickú, fyzickú odolnosť a výkonnosť nielen v čase krízy

Čo je reziliencia a aký je jej význam

Vlastnosti rezilientných ľudí

4 piliere reziliencie a techniky na ich rozvíjanie

Mentálny, emočný, fyzický a duševný pilier – ukážka jednej techniky na pilierREZILIENCIA BASIC

INTRO +

Diagnostika RQ (meranie Rezilienčného koeficientu)

8 faktorov reziliencie – 8 schopností rezilientných ľudí

Mentálny, emočný, fyzický a duševný pilier – návyky a osvojenie si 10 techník

Individuálny plán rozvoja reziliencie

REZILIENCIA PLUS

INTRO + BASIC +

Základné ľudské potreby

Náš mozog = Náš CEO – Najnovšie poznatky o mozgu

Kritické myslenie a realistický optimizmus

Techniky a mikrorezilientné návyky ku každému pilieru

Praktické cvičenia a hlbšie osvojovanie jednotlivých techník (až 15)


AKADÉMIA REZILIENCIE

INTRO + BASIC + PLUS + TYPOLÓGIA DiSC + MENTÁLNY + EMOČNÝ + DUŠEVNÝ + FYZICKÝ PILIER

Získanie pokročilých znalostí REZILIENCIE

Osvojenie si až 30 techník rezliencie

4 hĺbkové kurzy k jednotlivým pilierom

Najsilnejšia miera interakcie s účastníkmi

Najpresnejšie zacielenie individuálnych potrieb

OBSAH JEDNOTLIVÝCH PILIEROV REZILIENCIE

MENTÁLNY PILIER

 • Mentálna flexibilita a mentálne stratégie

 • Kritické myslenie a kauzálna analýza

 • Pozitívne myslenie - realistický optimizmus

 • Radar vplyvu

 • Zmena postoja

 • Vytrvalosť a disciplína

 • Sústredenie a bdelá pozornosť

 • Schopnosť stanovovať si jasné ciele aj limity

 • Rozvojové nastavenie mysle

EMOČNÝ PILIER

 • Sebauvedomie a rozpoznávanie emócií

 • Sebaregulácia a ovládanie emócií

 • Emócie, amygdala a reakčný čas

 • Telesný skener a emočná škála

 • Koncentrácia a sebaovládanie

 • Empatia a empatická komunikácia

 • Techniky na rozvoj empatie

 • Pozorovanie verzus hodnotenie

 • Intuícia a rozvoj pravej mozgovej hemisféry

DUŠEVNÝ PILIER

 • Sebapoznanie, silné a slabé stránky a talenty

 • Motivácia a základné ľudské potreby

 • Vyhorenie a kríza stredného veku – ako im predísť

 • Sebauvedomenie a sebamotivácia

 • Sebahodnota a realistické sebahodnotenie

 • Zdravé sebavedomie

 • Životné poslanie a zmysel života

 • Vízia a hodnoty

FYZICKÝ PILIER

 • Zdravý životný štýl ako prevencia fyzických a psychických ochorení

 • Od zdravej výživy k prerušovanému jedeniu

 • Pravidelný pohyb a naša komfortná zóna

 • Spánok a relax ako dôležité piliere stres manažmentu

 • Správne dýchanie a dýchacie techniky

 • Relaxačné techniky

 • Mitochondrie a energy manažment

 • Horméza a dlhovekosť

Uvedomujeme si, že u každého človeka je úroveň reziliencie v jednotlivých pilieroch odlišná. Preto ponúkame kurzy zamerané aj výlučne na samostatné piliere, ktoré tak vieme cielene posilniť. Odporúčame po absolvovaní školení Reziliencia Basic a Plus.

Ak samostatnému pilieru venujete pol dňa kurzu - naučíte sa 3 techniky; pri celom dni je to až 6 techník.

PREČO VAŠI ZAMESTNANCI POTREBUJÚ REZILIENCIU

Reziliencia je základom duševného zdravia, úspechu a osobnostného rozvoja každého človeka

Rezilientní ľudia lepšie zvládajú stres a náročné životné situácie. Sú úspešnejší, motivovanejší a efektívnejšie dosahujú stanovené ciele. Myslia flexibilne a kriticky a sú chopní aj v náročných situáciách hľadať nové možnosti a riešenia. Preto je reziliencia v súčasnom období zmien a neistoty potrebná pre každého.

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia. Vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej a vnútornej harmónii. Pomáha zlepšiť kvalitu pracovného aj súkromného života a zachovať si vnútorný pokoj aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

CIELE A METODIKA ŠKOLENÍ

Cieľom školení reziliencie je:

 • Zlepšiť duševné zdravie zamestnancov a ich fyzickú a psychickú odolnosť
 • Naučiť zamestnancov lepšie zvládať stres, emóciekrízové situácie
 • Naučiť ich efektívnejšie využívať svoj potenciálenergiu
 • Osvojiť si základné princípy a techniky reziliencie

Školenia je možné realizovať online formou cez Zoom alebo MS Teams alebo prezenčne (keď to situácia dovolí). Súčasťou školení sú praktické cvičenia, skupinové zdieľaniefollow up - denné úlohy po školení zasielané e-mailom na upevnenie poznatkov.

Metodika a techniky navrhnuté v rámci školenia vychádzajú z práce vedcov Pensylvánskej univerzity K. Reivich a A. Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie. Sú doplnené o ďalšie techniky vychádzajúce z emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, NLP, etikoterapie a programov absolvovaných v SYI Leadership Institut, Neuroleadership Institute a Resilience Masterclass. Tieto techniky sme mierne upravili a doplnili tak, aby reflektovali naše podmienky a súčasnú situáciu týkajúcu sa korona krízy.

PRE KOHO
je Akadémia reziliencie určená

Manažéri

Tím lídri

Ostatní zamestnanci

Každý, kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj

VÝSTUPY A PRÍNOSY
Zo školenia Reziliencia a energy manažment

 • Osvojíte si jednoduché mikro – rezilientné techniky a návyky

 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie

 • Zvýšite svoju empatiu

 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie

 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam

 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu

MÁM ZÁUJEM O ŠKOLENIE

ŠKOLENIE PRE FIRMU

V prípade záujmu napíšte na
info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely vyriešenia vášho dotazu. Kontakt

OTVORENÉ ŠKOLENIE

Termíny a informácie o otvorených školeniach reziliencie nájdete tu:

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi
„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge-

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.